bfrs.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     دو شنبه 4 مهر 1401   ورود  
اخبار داخلی
بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
شنبه 28 فروردین 1395
آقای دکتر زارع فیض آبادی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند.
در تاریخ چهارشنبه 25 فروردین 1395 جناب آقای دکتر زارع فیض آبادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از کارگاه های پژوهشی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند و از نزدیک در جریان پروژه ها و دستاوردهای مرکز قرار گرفتند. در این بازدید که جناب آقای مهندس عمادی مدیر محترم حراست سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی و روؤسای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان و مرکز ملی تحقیقات شوری ایشان را همراهی می کردند ضمن برگزاری جلسه، مسائل جاری مرکز و برنامه های آتی مورد بررسی قرار گرفت.
تعداد بازديد:484
Copyright (c) 2022 bfrs.ifro.ir
Powered by taJan System Co